Bùi Kim Đĩnh

Bùi Kim Đĩnh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội & ngành Quản lý và Truyền thông Bảo tàng tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin, CHLB Đức. Với kinh nghiệm trong các lĩnh vực khảo cổ học, giáo dục trẻ em, nghệ thuật đương đại và giáo dục công cộng, Kim Đĩnh khởi xướng và tham gia vào các dự án trao đổi giáo dục trong lĩnh vực bảo tàng học, nghệ thuật đương đại và nhân học.

Ngoài ra, Kim Đĩnh còn là nghiên cứu sinh của Viện Nhân học Xã hội và Văn hoá của trường Đại học Göttingen, CHLB Đức. Đề tài nghiên cứu của cô tập trung vào sự phát triển của nghệ thuật độc lập Việt Nam từ những năm 1990 trong mối tương quan với những chuyển mình của xã hội dân sự ở Việt Nam.