Kirsten Endres

Kirsten W. Endres là Trưởng nhóm Nghiên cứu “Thương nhân, Thị trường và Nhà nước ở Việt Nam” tại Viện Nhân học Xã hội Max Planck, Halle/Saale, CHLB Đức. Bà tiến hành nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1996, tập trung vào quá trình chuyển biến văn hoá xã hội nảy sinh từ mối tương tác năng động giữa giữa nhà nước, xã hội và thị trường.

Công trình nghiên cứu: Performing the Divine. Mediums, Markets and Modernity in Urban Vietnam (NIAS Press, 2011) và ấn phẩm đồng biên soạn với Andrea Lauser: Engaging the Spirit World. Popular Beliefs and Practices in Modern Southeast Asia (Berghahn Books, 2011).