Mặc vào, Cởi ra

Kirsten Endres

trò chuyện cùng

Lêna Bùi về dự án Vô biên


Thời gian: 14:00 – 16:00, Thứ Bảy, 18.12.2016
Tại: MAMART Project, tầng 5, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội