Trao đổi Tri thức

CHÂN TRỜI 3 mở rộng biên độ nghệ thuật tới các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tạo ra cơ hội hợp tác giữa nghệ sĩ và các tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu và hệ thống bảo tàng. Kết quả của quá trình này là TRAO ĐỔI TRI THỨC – chuỗi hội thảo liên ngành không chỉ giới hạn ở giới nghiên cứu và nghệ thuật, mà còn dành cho các đối tượng công chúng khác nhau.

Cách đây hơn hai thiên niên kỷ, Plato đã định nghĩa tri thức chính là khả năng nhận thức của con người (Plato, 369 TCN. Theaetetus, D1:151d8-e4). Lấy quan điểm này làm nền tảng, TRAO ĐỔI TRI THỨC kỳ vọng xác lập không gian cho đối thoại và hợp tác giữa các lĩnh vực và cộng đồng khác nhau, nhằm gợi mở những phương pháp xây dựng và trao đổi kiến thức mới mẻ và đang dạng. Ngoài ra, TRAO ĐỔI TRI THỨC hi vọng thúc đẩy vai trò của nghệ thuật trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại.

TRAO ĐỔI TRI THỨC diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016 tại các địa điểm khác nhau ở Hà Nội. Tham gia TRAO ĐỔI TRI THỨC là các nghệ sĩ của dự án Những chân trời có người bay 3 và các chuyên gia, học giả ngành lịch sử, văn học, khảo cổ học, xã hội học, chính trị học v.v… đến từ Việt Nam, Hồng Kông, Đan Mạch, Đức và Mỹ.