Nghệ thuật trong Dân tộc ký – Nghệ sĩ như một nhà Dân tộc ký?

Andrea Lauser

in dialogue with

Nguyễn Quốc Thành về dự án Vô đề


Vì những lý do không mong đợi, buổi thảo luận này không thể thực hiện. Chúng tôi chân thành xin cáo lỗi cùng quý vị.