Trần Ngọc Hiếu

Trần Ngọc Hiếu sinh năm 1979 tại Hà Nội, là Tiến sĩ văn học, chuyên ngành Lí luận văn học. Các hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm: lý thuyết văn học, văn học Việt Nam đương đại & văn học so sánh. Hiếu đã có bài viết công bố trên các sách: Văn học so sánh – Nghiên cứu và triển vọng (NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005), Tự sự học tập II (NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2005), Văn học Việt Nam sau 1975 – Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy (NXB Giáo dục, 2006), Nghiên cứu văn học Việt Nam – Những khả năng và thách thức (NXB Thế giới, 2009), Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam (NXB Tri thức, 2013). Ngoài ra, anh còn công bố bài nghiên cứu trên các tạp chí Nghiên cứu văn học, Văn hóa nghệ thuật, Văn nghệ quân đội, Sông Hương và Tia Sáng.