Vô Đề của Nguyễn Quốc Thành

HÀ NỘI, VIỆT NAM | Tháng 10 năm 2015 – Tháng 6 năm 2016

Vô đề quan tâm đến dấu tích nghệ thuật đương đại Việt Nam trong tiến trình phát triển ở nhiều dạng thức và không gian khác nhau, từ tư gia đến công cộng. Sử dụng chính các vết tích đó như một chất liệu, Nguyễn Quốc Thành muốn tạo ra các tác phẩm mới, mở ra những liên hệ qua lại và đối thoại giữa nghệ thuật hôm nay và hôm qua.

Tác phẩm sẽ tham gia trưng bày tại các địa điểm khác nhau của dự án