yent-tu-gong

Andrea Lauser

Andrea Lauser là giáo sư Nhân học tại khoa Nhân học Văn hoá và Xã hội, trường Đại học tổng hợp Georg-August, Göttingen, CHLB Đức. Chương trình nghiên cứu tiến sỹ và sau tiến sỹ của bà tập trung vào Đông Nam Á với trọng tâm là vấn đề quyền lực, giới và thế hệ trong cộng đồng người Mangyan of Mindoro cũng như về vấn đề di cư qua hôn nhân liên quốc gia của người Phillippine. Trong năm 2006-2007, bà tham gia dự án nghiên cứu tại Viện Nhân học Xã hội Max Planck, Halle về tục thờ cúng tổ tiên và hành hương cùng với nghiên cứu thực địa tại miền Bắc Việt Nam. Từ năm 2011 đến 2015 bà đại diện cho chương trình nghiên cứu về động lực tôn giáo ở Đông Nam Á (www.dorisea.net).

Các công trình nghiên cứu mới nhất do bà đồng biên soạn: Engaging the Spirit World. Popular Beliefs and Practices in Modern Southeast Asia (2011), Religion, Place and Modernity. Spatial Articulations in Southeast Asia and East Asia (2016) và Ghost Movies in Southeast Asia and Beyond: Narratives, Cultural Contexts, Audiences (2016).